Mikheev, Evgeny

PhD student

V.S.Sobolev Institute of Geology and Mineralogy of SB RAS
http://www.igm.nsc.ru
Russia, 630090, Novosibirsk, Koptyug Ave, 3
Phone: +7(383) 333-26-00, Fax: +7(383) 333-27-92

Reports list

 1. Vladimirov A.*, Mekhonoshin A.**, Vladimirov V.*, Izokh A.E.*, Volkova N.*, Shelepaev R.*, Karmysheva I.*, Mikheev E.*
  Correlation and geodynamic interpretation of Early Paleozoic magmatic and metamorphic events of West Pribaikalye and East Tuva (Russia)
  *V.S.Sobolev Institute of Geology and Mineralogy of SB RAS (Novosibirsk), Russia
  **A.P.Vinogradov Institute of Geochemistry of SB RAS (Irkutsk), Russia
 2. Mikheev E.*, Vladimirov A.*, Tsygankov A.A.**, Khubanov В.**
  U-Pb dating (LA-SF-ICP-MS) of igneous and metamorphic rocks from Sviatoy Noss peninsula (East Baikal region)
  *V.S.Sobolev Institute of Geology and Mineralogy of SB RAS (Novosibirsk), Russia
  **Geological Institute of SB RAS (Ulan-Ude), Russia

To participants list